فهرست

انتصاب معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی "دکتر فاطمه باکوئی" سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی، "دکتر مجتبی قنبری قلعه سری" به عنوان معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی بابل منصوب شد و از زحمات «دکتر فاطمه نصیری امیری» در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.