فهرست

ریاست

        

                                                                                                دکتر علی ذبیحی

دکتر علی ذبیحی

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

پیام ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

ما می خواهیم کیفیت زندگی انسان ها را بهبود ببخشیم. این دیدگاه ما است - هیچ وقت تاریخ انقضا ندارد.

جزئیات تماس..............................................................................

تلفن مستقیم ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸
تلفن داخلی ۳۸۹
فکس ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸
پست الکترونیک

zabihi_alii@yahoo.com