فهرست

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر مجتبی قنبری                                                               

سمت:  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
رتبه علمی: استاد یار

 


شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده 

-برگزاری جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
- برگزاری جلسه شورای تحصيلات تکميلی دانشکده
- بررسی و ارزيابی ارتقاء اعضای هيات علمی
- بررسی و ارزيابی ترفیع پایه سالیانه اعضای هيات علمی
- ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه
- بازديد از محيط های بالينی و نظارت بر امر آموزش بالينی دانشجويان.
-
نظارت بر امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان در خصوص مهمانی، انتقال، مرخصی و انصراف از تحصيل.
-
اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه.
-
نظارت بر حضور و غياب اعضاء هيئت علمی و ارائه بازخورد.
-
پيگيری مسائل و مشكلات‌ آموزشی دانشكده در شورای آموزشی دانشگاه.
-
نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده.
-
نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی.
-
نظارت بر اجراي صحيح امتحانات پايان ترم.
-
نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان.
-
نظارت در برگزاري جلسات با نمايندگان گروه های دانشجوئی و پيگيری مشكلات آموزشی آنها از طریق مدیران گروههای آموزشی دانشکده.
-
حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجويان در شورای نقل و انتقالات دانشگاه.
-
نظارت بر فعالیتهای آموزشی تئوری، بالینی و ارزشیابی دروس تئوری و کارآموزی / کارورزی
- نظارت بر حسن انجام فعاليت های آموزشی اعضای هيأت علمی دانشکده
- نظارت بر فعاليت های اداره آموزش دانشکده اعم از برنامه ريزی درسی، ارايه واحد آموزشی به دانشجويان
- نظارت بر هماهنگی اداره آموزش با ساير دانشکده ها در خصوص پوشش دادن واحدهای آموزشی از طرف گروه های علوم پايه پزشکی
- پيگيری حل مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجويان
- شرکت در جلسات و شوراهای آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه
- نظارت بر حسن انجام فعاليت های پژوهشی اعضای هيأت علمی دانشکده
- نظارت بر حسن انجام وظيفه اساتيد مشاور دانشکده در امر مشاوره و راهنمايی دانشجويان
- نظارت بر فرآيند ارزشيابی اعضای هيأت علمی
- شرکت در جلسات گزينش استادمربوط به دانشکده
- نظارت بر تعيين مدير گروه توسط اعضای گروه های آموزشی و معرفی به رئيس دانشکده جهت اقدام در خصوص مدير گروهی
- درخواست، پيگيری و تهيه تجهيزات آموزشی و پژوهشی
- هدایت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده    
-
همکاري با ریاست دانشکده در جهت پیشبرد فعالیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده
- برنامه ریزي براي اجراي موثر برنامه هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده
- نظارت بر فعالیتهايEDO  دانشکده

جزئیات تماس..................................................

تلفن مستقیم

 

۳۲۱۹۰۵۹۷- ۰۱۱

تلفن داخلی

۴۲۲-۳۸۷

فکس

۳۲۱۹۰۵۹۷- ۰۱۱

پست الکترونیکی

m.qanbariq@gmail.com

M2ghanbari@yahoo.com