فهرست

سرپرست اداره امور عمومی

 

علی احمدی زاهد

مدیر اداره امور عمومی

شرح وظایف:                                                                                                     

* مدیریت و نظارت برکارکنان بخش اداری

* برنامه ریزی و نظارت بر بودجه ها و قراردادها موجود و تجهیزات

* خرید، ذخیره سازی و توزیع لوازم و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف

* نظارت و نگهداری تعمیرات اساسی مورد نیاز اماکن ساختمانی و تجهیزاتی

* اطمینان از رعایت شدن استاندرادهای ایمنی و سلامت در محیط کار

* انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی، امور داخل سازمانی و ........

* نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان و کارکنان

* نظارت برانجام کلیه امور خدماتی دانشکده

* نظارت بر امور حضور غیاب کارکنان

* نظارت بر امور ارزشیابی واحدهای تابعه

* خدمات امور رفاهی و تسهیلات برای کارکنان در خصوص بیمه های درمانی و تکمیلی و وام قرض الحسنه ای


جزئیات تماس : 

تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸

داخلی :