فهرست

ضمن تبریک و تهنیت به خانم دکتر پروین عزیز نژاد بعنوان استاد راهنما و مجری طرح دانشجوسرکارخانم سمیه سفیدحاجی

مقاله مستخرج از پایان نامه سمیه سفیدحاجی دانشجوی پرستاری کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان باعنوان :"اثرآوای لالایی بر میزان حجم ، چربی ، توتال پروتئین و آلبومین شیر مادر درمادران نوزادان نارس بستری دربخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان آیت الله روحانی" در مجله (2022)international breastfeeding journal از انتشارات BMC است که مجله Q1 و 10% برتر با IF 3.790 به چاپ رسید.