بارگزاری
فهرست
صغری گلی روشن

صغری گلی روشن ( مربی آموزشی،دانشجوی دکترای پرستاری)

مریم سهرابی

مریم سهرابی ( مربی آموزشی، فوق لیسانس پرستاری مراقبت های ویژه)

ریحانه بابانتاج دیوکلایی

ریحانه بابانتاج دیوکلایی ( مربی آموزشی،دانشجوی دکترای پرستاری)

مریم شجاع

مریم شجاع ( مربی آموزشی، دانشجوی دکترای پرستاری)

محمد شعبانی( مربی بالینی)

محمد شعبانی( مربی بالینی) ( مربی بالینی)

افسانه ارزانی

افسانه ارزانی استادیار /PhD آموزش پرستاری

سرپرست گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری مامایی

علی ذبیحی

علی ذبیحی استادیار/PhD آموزش پرستاری

رئیس دانشکده پرستاری مامایی

پروین عزیزنژاد

پروین عزیزنژاد استادیار /PhD آموزش پرستاری

مسئول EDO دانشکده پرستاری مامایی

سیده رقیه جعفریان امیری

سیده رقیه جعفریان امیری استادیار / PhD آموزش پرستاری

مدیرگروه آموزشی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی

سید جواد حسینی

سید جواد حسینی فوق لیسانس پرستاری (بهداشت روان)

سرپرست گروه پرستاری بهداشت دانشکده پرستاری مامایی

مهرداد رفعتی رحیم زاده

مهرداد رفعتی رحیم زاده فوق لیسانس پرستاری (داخلی- جراحی)

فائزه بابایی اصل

فائزه بابایی اصل استادیار/PhD آموزش پرستاری

مجتبی قنبری قلعه سری

مجتبی قنبری قلعه سری استادیار /PhD آموزش پرستاری

فاطمه رادفر

فاطمه رادفر لیسانس پرستاری

کارشناس گروههای آموزشی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی