فهرست

تحصیلات تکمیلی

علی احمدی زاهد

 كارشناس مسئول تحصيلات تكميلي دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی بابل


شرح وظایف كارشناس مسئول تحصيلات تكميلي

- تعامل مستمر با مدیران گروهای آموزشی جهت پیگیری موضوعات خواسته شده در زمان تعیین شده
- تسلط بر قوانین و مقررات آموزشی به عنوان مرجع آگاه در حوزه آموزش

- نظارت بر نحوه برگزاری کلاس های درس نظری و کارآموزی ها
- نظارت برحسن عملکرد واحدهای متبوع معاونت آموزشی و ارائه گزارش های دوره ای
- برگزاری جلسات ادواری منظم با دانشجویان مقاطع مختلف جهت انعکاس نظرات و خواست های آنها
- ساماندهی فرآیند جذب، بررسی بیلان ها و ارسال آن برای مدرسین حق التدریس
- نظارت بر برنامه ریزی آموزشی نظری و بالین دانشکده در کلیه مقاطع
- تهیه آمار و شاخص های خواسته شده در حوزه آموزشی
- نظارت بر حسن اجرای کلیه کوریکولوم های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی

 کارشناس جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم و پیگیری صورت جلسات
- پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در گروه ها و ارائه گزارش های دوره ای
- نظارت بر نحوه عملکرد آموزشی گروه های آموزشی ( ارتقای کیفیت، توسعه آموزش، جلسات آموزشی، حسن اجرای مصوبات گروه)


کارشناس تحصیلات تکمیلی : خانم عادله احمدی