فهرست

مدیریت امور آموزشی

مسئول برنامه ریزی آموزشی و کارکنان آموزش

                                                               

                                                               مسئول برنامه ریزی آموزشی

                                                                                        

                                                                                 آزیتا ابریشمی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

کارکنان اداری آموزش

دستورالعمل فرایند برنامه ریزی امتحانات

   

شرح وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی :                                  

-تدوین تقویم پیشنهادی واحدهای درسی برای دانشجویان در ورودی های مختلف و ارائه آن به معاونت آموزشی

- مدیران گروه ها و ریاست دفتر آموزش برای بررسی و ارائه پیشنهادات سه ماه قبل از پایان ترم جاری ارائه برنامه تدوین شده و تقویم دانشگاهی به مدیران محترم گروه های مختلف اموزشی و رءیس اداره آموزش

- تدوین برنامه امتحانات و ارئه ان به دایره امتحانات و دانشجویان

- ارائه ارایش دروس پیشنهادی واحدهای درسی برای دانشجویان در ورودی ها و مقاطع مختلف تحصیلی و ارائه آن به معاونت آموزشی

-بررسی و ارائه پیشنهادات دانشجویان و اساتید در مورد بازنگری محتوای دروس

-برنامه های درسی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

-بررسی و ارائه پیشنهادات مدیران گروه ها، اساتید و دانشجویان برای برنامه های ترم آینده

- تهیه پیش نویس نامه های مربوط به اساتید پزشکی، گروه معارف و دانشکده های دیگر دانشگاه علوم پزشکی بابل به مدت حداقل سه ماه قبل از شروع ترم جدید

-برقراری ارتباط با اساتید مدعو برای آگاهی از درخواست آنها نسبت به روز و زمان برگزاری واحد درسی برای ترم جاری

-برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور اجرای هر چه بهتر برنامه های ترم جاری

-رسیدگی به شکایت مرتبط با مباحث اموزشی

-برقراری ارتباط با اساتید مدعو جهت آگاهی از وضعیت دانشجویان، کلاس ها و برگزاری آنها

- دعوت از اساتید مدعو و تهیه پیش نویس نامه های مربوط به آنان

- تدوین برنامه هفتگی با توجه به اطـالعات جمع آوری شده و تعیین کلاسهای درس

- تدوین برنامه تخصیص شماره کلاسها بعد از تدوین برنامه نهایی شده

- نظارت و کنترل بر حسن اجرا و برگزاری کلاسها در زمان مقرر و در صورت لزوم ارائه بازخورد به مدرسین محترم

- بررسی و پیگیری گزارشات مربوط به مشکلات فیزیکی کلاسهای درس

- ارائه برنامه تدوین شده جهت بررسی و اعالم نظر به معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش

- اعمال نظرات پیشنهادی معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش در برنامه تدوین شده درصورت امکان

- پاسخگویی به مشکلات مربوط به برنامه های تئوری دانشجویان پرستاری و مامایی

- برقراری ارتباط با اساتید مدعو جهت آگاهی از وضعیت برگزاری کلاسها، مشکلات فیزیکی کلاسها و دانشجویان

- برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات آنان

- پیگیری و کنترل مربوط به گزارشات و نواقص و مشکلات فیزیکی کلاسها

- گزارش عملکرد هر نیمسال تحصیلی به معاونت آموزشی دانشکده 


ارتباط با مسئول برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس : 01132190618

پست الکترونیکی : amoozeshpmbabol@gmail.com