فهرست

شیوه نامه جدید آزمون های مجازی:

*هرسوال دریک صفحه و زمان هرصفحه بطور پیشفرض ۳ دقیقه و برای دروس تحلیلی و وقت گیر۴ دقیقه خواهد بود.

*امکان بازگشت برای ۱۰ درصد صفحات(۲۰ درصد سوالات ) در نظر گرفته خواهد شد به این صورت که در حین آزمون میتوانید تیک بررسی مجدد صفحه را بزنید و به آن سوال برگردید.

* زمان پیشفرض برای هرسوال ۱ دقیقه درنظر گرفته شده مگر اینکه استاد شخصادرخواست کاهش زمان را داشته باشد.

* هردانشجو در طی  ۵ دقیقه ی  اول شروع آزمون حق ورود دارد. و پس از آن اجازه ورود نخواهد داشت.

*دروس آماری و محاسباتی بدون تایمر هستند و زمان هرسوال دست استاداست.