فهرست

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی EDO

 

                                                                                                                              

دکتر پروین عزیزنژاد روشن / دکتری پرستاری                            

شرح  و وظایف مسئول EDO :   

۱- شناسایی دانشجویان دارای شرایط استعداد درخشان در سطح دانشکده و معرفی آنان به کمیته استعداد درخشان EDC

۲-   ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش پرستاري و مامایی و ترغیب دانشجویان به انتخاب پایان نامه در زمینه Education 

۳-   همکاری با EDC در جمع آوری طرح درسهای اساتید دانشکده و ارائه آنها به کمیته طرح درس EDC

۴-تشکیل کمیته ارزیابی سئوالات امتحانی در گروههای آموزشی دانشکده مربوطه و بررسی سئوالات امتحانی قبل از برگزاری امتحان و ارائه گزارش آن به کمیته ارزیابی سئوالات امتحانی EDC

۵-  بررسی نیازهای اساتید و دانش آموختگان دانشکده در زمینه برنامه های آموزش مداوم و ارائه آن به واحد آموزش مداوم EDC 

۶-همکاری با EDC در جذب و آموزش افراد علاقمند به شرکت در برنامه( SP (Standardized patient و کمک به برگزاری امتحانات OSCE 

۷-هماهنگی و ترغیب اساتید و دانشجویان به شرکت در برنامه های Skill Lab

۸-هماهنگی با اساتید برای استفاده بیشتر از امکانات مرکز مهارتهای بالینی و تشکیل دوره های آموزشی در این مرکز

۹- همکاری در انجام ارزشیابی پایان ترم اساتید 

جزئیات تماس____________________________________

تلفن مستقیم

01132190597

تلفن داخلی ۲۹
فکس  
پست الکترونیکی

aziznejadroshan@yahoo.com