فهرست

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 دکتر فاطمه نصیری امیری                                                               

سمت:  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس:  ۳۲۱۹۵۳۱۳- ۰۱۱
دورنگار:۳۲۱۹۰۵۹۷- ۰۱۱ 
شماره داخلی: ۴۲۲-۳۸۷
پست الکترونیکی: nasiri_fa@yahoo.com  


شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده 


- برگزاری جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
- برگزاری جلسه شورای تحصيلات تکميلی دانشکد
- بررسی و ارزيابی ارتقاء اعضای هيات علمی
- بررسی و ارزيابی ترفیع پایه سالیانه اعضای هيات علمی
- ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه
- بازديد از محيط های بالينی و نظارت بر امر آموزش بالينی دانشجويان.
- بررسی و پيگيری امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان در خصوص مهمانی، انتقال، مرخصی و انصراف از تحصيل.
- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه.
- نظارت بر حضور و غياب اعضاء هيئت علمی و ارائه بازخورد.
- پيگيری مسائل و مشكلات‌ آموزشی دانشكده در شورای آموزشی دانشگاه.
- نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده.
- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی.
- نظارت بر اجراي صحيح امتحانات پايان ترم.
- نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان.
- برگزاري جلسات با نمايندگان گروه های دانشجوئی و پيگيری مشكلات آموزشی آنها.
- حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجويان در شورای نقل و انتقالات دانشگاه.
- نظارت بر فعالیتهای آموزشی تئوری، بالینی و ارزشیابی دروس تئوری و کارآموزی / کارورزی
- نظارت بر حسن انجام فعاليت های آموزشی اعضای هيأت علمی دانشکده
- نظارت بر فعاليت های اداره آموزش دانشکده اعم از برنامه ريزی درسی، ارايه واحد آموزشی به دانشجويان
- نظارت بر هماهنگی اداره آموزش با ساير دانشکده ها در خصوص پوشش دادن واحدهای آموزشی از طرف گروه های علوم پايه پزشکی
- پيگيری حل مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجويان
- شرکت در جلسات و شوراهای آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه
- نظارت بر حسن انجام فعاليت های پژوهشی اعضای هيأت علمی دانشکده
- نظارت بر حسن انجام وظيفه اساتيد مشاور دانشکده در امر مشاوره و راهنمايی دانشجويان
- نظارت بر فرآيند ارزشيابی اعضای هيأت علمی
- شرکت در جلسات گزينش استادمربوط به دانشکده
- نظارت بر تعيين مدير گروه توسط اعضای گروه های آموزشی و معرفی به رئيس دانشکده جهت اقدام در خصوص مدير گروهی
- درخواست، پيگيری و تهيه تجهيزات آموزشی و پژوهشی
- هدایت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده    
- همکاري با ریاست دانشکده در جهت پیشبرد فعالیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده
- برنامه ریزي براي اجراي موثر برنامه هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده
- نظارت بر فعالیتهايEDO  دانشکده