فهرست

ارائه درس آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل در دانشکده طب ایرانی در تابستان 1401

دانشجویان محترم

دانشکده طب ایرانی آمادگی ارائه درس آشنایی بامبانی طب سنتی و مکمل را به صورت 2 واحد درسی در ترم تابستانی دارد.