فهرست

ارسال گواهی های پزشکی غیبت در آزمون های پایان ترم دانشجویان

باستحضار می رساندزمان تحویل اصل گواهی پزشکی توسط دانشجویان به مسئولین محترم آموزش دانشکده ها حداکثر ساعت پس از آزمون و زمان ارسال آن ها به معاونت آموزشی حداکثر یک هفته پس از امتحانات می باشد. لذا در صورت دریافت گواهی پس از تاریخ های مقرر ترتیب اثرداده نخواهد شد.