فهرست

آیین نامه ها

  #عنوان لینک

آیین  نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

مشاهده

آيين نامه آموزشي ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

مشاهده

آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

مشاهده

آیین نامه انظباطی دانشجویان

مشاهده

آیین نامه تحصیلات دانشجویان شاهد

مشاهده

آیین نامه نحوه بررسی و دفاع از پایان نامه هاي مقاطع کارشناسی ارشد

مشاهده

آئین نامه استاد راهنما

مشاهده

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

مشاهده

آئین نامه تغییر رشته

مشاهده

آئین نامه مقررات امتحان فاینال مامایی

مشاهده

نکات مهم آئین نامه های اموزشی

مشاهده
آیین نامه دانشجویان برتر مشاهده