فهرست

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

#     لینک
۱   فلوچارت فرآیند مشارکت دانش آموختگان در ارزیابی برنامه آموزشی مشاهده
۲   پرسشنامه پیگیری فارغ التحصیلان مشاهده
۳   پرسشنامه نظرسنجی از گيرندگان خدمت، مردم و سازمان های ذینفع مشاهده
۴   پرسشنامه نظر سنجی دانش آموختگان ۱ مشاهده
۵   پرسشنامه نظر سنجی دانش آموختگان۲ مشاهده
۶   پرسشنامه سنجش نظرات دانش آموختگان دراجرای فرایند اعتباربخشی دوره های آموزشی  
۷   چک لیست توانمندی ها و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان مشاهده
۸   توانمندی و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی مامایی مشاهده
۹   چک لیست توانمندی‌های عمومی مورد انتظار  کارشناسی مامایی مشاهده
۱۰   فرم ارزیابی برنامه های در حال اجرا، کاربست  پیامد های یادگیری و بازنگری مشاهده
    لیست دانش آموختگان ارشد مراقبت ویژه نوزادان مشاهده