فهرست

دفتر برنامه ریزی آموزشی

  عنوان لینک
۳ فرآیند برنامه درسی مشاهده
۴ فرآیند برنامه امتحانی مشاهده
۵ شیوه نامه برگزاری امتحانات مشاهده
۶ شیوه نامه امتحان فاینال مامایی مشاهده
۷ آرایش دروس مقطع کارشناسی پرستاری مشاهده
۸ آرایش دروس مقطع کارشناسی مامایی مشاهده
۹ آرایش دروس کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان مشاهده
۱۰ آرایش دروس کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی مشاهده
۱۱ برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی مشاهده
۱۲ برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه در نوزادان و مشاوره مشاهده
۲۳ دستورالعمل فزآیند برنامه ریزی امتحانات مشاهده