فهرست

فرم ها

  عنوان لینک
۱ فرآیند کار اساتید مشاور مشاهده
۲ فرآیند ارجاع به هسته مشاور مشاهده
۳ فرآیند کار در حیطه اساتید مشاور مشاهده
۴ فرم وضعیت آموزشی دانشجو مشاهده
۵ گزارش عملکرد اساتید مشاور گروهها مشاهده
۶ نظرسنجی دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور مشاهده
۷ استاد مشاور دانشکده پرستاری و مامایی مشاهده
۸ انتظارات متقابل اساتید مشاور و دانشجویان کارشناسی مشاهده
۹ برگه ثبت مشاوره فردی مشاهده
۱۰ توافق نامه استاد مشاور تحصیلی - دانشجو مشاهده
۱۱ فرم ارجاع دانشجویان به هسته مشاوره تحصیلی مشاهده
۱۲ فرم خام فعالیت استاد مشاهده
۱۳ فرم گزارش هر نیمسال مشاهده
۱۴ فرم نظرخواهی از دانشجویان در مورد عملکرد استاد مشاور مشاهده
۱۵ فرم ارجاع دانشجو به اداره مشاوره مشاهده
۱۶ برگه مشخصات فردی دانشجوی پرستاری مشاهده
۱۷ برگه مشخصات فردی دانشجوی مامایی مشاهده