فهرست

دفتر مشاوره تحصیلی

# عنوان     لینک
۱
معرفی و شرح وظایف واحد مشاوره تحصیلی
    مشاهده
۲

آیین نامه همتایاران

    مشاهده
۳

فرآیند ارجاع به هسته مشاور

    مشاهده
۴

فرایند کار اساتید مشاور

    مشاهده
۵

فرآیند کار در حیطه اساتید مشاور

    مشاهده
۶

فرم ارجاع دانشجو به اداره مشاوره

    مشاهده
۷

فرم ارجاع دانشجویان به هسته مشاوره تحصیلی

    مشاهده
۸

فرم خام گزارش استاد مشاوری

    مشاهده
۹

فرم مشخصات فردی دانشجوی ارشد مشاوره مامایی

    مشاهده
۱۰ فرم وضعيت آموزشي دانشجو     مشاهده
۱۱ فرم مشخصات فردی دانشجوی ارشدNICU     مشاهده
۱۲ آیین نامه استاد مشاور     مشاهده
۱۳ فرم انتظارات متقابل اساتید مشاور و دانشجویان کارشناسی     مشاهده
۱۴ فرم توافق نامه استاد مشاور تحصیلی - دانشجو     مشاهده
۱۵ فرم ثبت مشخصات فردی     مشاهده
۱۶ فرم نظرخواهی از دانشجویان در مورد عملکرد استاد مشاور     مشاهده
۱۷ فرم گزارش عملکرد اساتید مشاور گروههای آموزشی     مشاهده
۱۸ فرم مشخصات فردی دانشجوی پرستاری     مشاهده
۱۹ فرم مشخصات فردی دانشجوی مامایی     مشاهده