فهرست

دفتر مشاوره تحصیلی

# عنوان لینک
۱ برگه ثبت مشاوره فردی مشاهده
۲ برگه مشخصات فردی دانشجوی پرستاری مشاهده
۳ برگه مشخصات فردی دانشجوی مامایی مشاهده
۴ توافق نامه استاد مشاور تحصیلی - دانشجو مشاهده
۵ فرم ارجاع دانشجویان به هسته مشاوره تحصیلی مشاهده
۶ فرم نظرخواهی از دانشجویان درمورد عملکرد استاد مشاور مشاهده
۷ گزارش عملکرد اساتید مشاور گروههای آموزشی مشاهده
۸ انتظارات متقابل اساتید مشاور و دانشجویان کارشناسی مشاهده
۹ اسامی رشته پرستاری - اساتید مشاور مشاهده