فهرست

دفتر پایش و ارزشیابی (EDO)

# عنوان لینک
۱ معرفی و شرح وظایف مسئول EDO مشاهده
۲ رسالت مشاهده
۳ پرسشنامه ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط مدیرگروه مشاهده
۴ آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مشاهده
۵ آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژِوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان مشاهده
۶ آیین نامه شرح وظایف دفتر توسعه آموزش مشاهده