فهرست

برنامه عملکردی دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی بابل برنامه توسعه آموزش دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با بهره مندی از کادر هیات علمی و کارشناسان متعهد و پایبند به اصول اخالق حرفهای، اهدافی را در برنامه ریزی 5 سال آینده مد نظر دارد. این برنامه مبتنیی بر نیاز های جامعه و تضمین کیفیت آموزش مطابق با استانداردهای جهانی می باشد. در این راستا ، توجه به رویکرد آموزش جامعه نگر در تربیت نیروی انسانی، ایجاد فضای آموزشی آرام و پویا، توجه به سالمت جسمی و روحی اساتید و دانشجویان، ارتقاء منابع و زیرساخت های آموزشی، ارتقا ء مستمر کیفیت آموزشی، ارتقا ء مستمر کیفیت پژوهشی دانشکده از راهبرد اصلی دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.

برای دیدن برنامه کلیک کنید