فهرست

معرفی واحد ترفیع و ارتقاء

واحد ترفیع و ارتقاء دانشکده پرستاری ومامایی با هدف توسعه و ارتقاء مرتبه ی علمی اعضاء محترم هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و همچنین هماهنگی برای برگزاری جلسات ترفیع جهت  اعطای پایه ی سالانه ی  اعضاء هیات علمی تشکيل گرديده و ضمن بررسی آیین نامه ها و شیوه نامه ها سعی بر این دارد اعضاء محترم هیئت علمی جهت ارتقا مرتبه و ترفیع سالانه اطلاعات و قوانین لازم را در اسرع وقت و به بهترین صورت کسب نموده تا پرونده های ارسالی با روند سریع تری به نتیجه مطلوب برسند .