فهرست

تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با دستور دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل موافقت به عمل آمد.

گفتنی است؛ دانشگاه علوم پزشکی بابل قبل از تاسیس دانشکده پرستاری در بابل دارای ۷ دانشکده بوده و اکنون با تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی شامل ۸ دانشکده (پزشکی، پیراپزشکی، طب سنتی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی رامسر، بین الملل، توانبخشی و "پرستاری و مامایی بابل") می باشد.