فهرست

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده:

1.دکتر علی ذبیحی؛ رییس شورا

2.دکتر فاطمه نصیری؛ دبیر شورا

3.دکتر محبوبه فرامرزی؛ عضو شورا

4.دکترمولود آقاجانی؛ عضو شورا

5.دکتر شبنم امیدوار؛عضو شورا

6.دکترافسانه ارزانی؛ عضو شورا

7.دکتر زهرا اکبریان؛ عضو شورا

8.دکترسیده رقیه جعفریان؛ عضو شورا

9.دکتر محمد چهرازی؛ عضو شورا

10- دکتر محمد چهرازی؛ عضو شورا