فهرست

شرح وظایف شورای پژوهشی

شرح وظایف:

  • اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش
  • پیگیری پیشنهادات اعضای گروه در شورای پژوهشی
  • ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای و مشارکت بخش خصوصی
  • تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به گروه آموزشی
  •  ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی 
  • هماهنگی جلسه در تصویب طرح های پژوهشی گروه با اولویت بخشیدن به طرح های پژوهشی کاربردی
  • ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء
  • مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی