فهرست

مقدمه و تاریخچه گروه پرستاری داخلی جراحی

گروه پرستاری داخلی جراحی و مدیریت با همراهی اساتید بزرگوار در جهت تربیت دانشجویان پرستاری در راستای اهداف دانشکده و دانشگاه فعالیت می کند. فالیت های آموزشی و پژوهشی گروه شامل تربیت دانشجویان کارشناسی پرستاری و همکاری با گروه کودکان در تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان می باشد. گروه پرستاری بیماری های داخلی جراحی از اردیبهشت 98 و پس از تقسیم گروه پرستاری به سه گروه داخلی جراحی، کودکان و بهداشت، شکل گرفت. این گروه با  9 عضو متشکل از 4 عضو هیئت علمی( سه نفر استادیار و یک مربی)، 4 مربی آموزشی( کارشناس ارشد) و یک مربی بالینی کارشناس بر آن می باشد تا با فراهم کردن فضایی مناسب برای آموش، پژوهش و تربیت پرستارانی متعهد در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه گام بردارد.