فهرست

کارشناس آموزش پرستاری

 

حمیده عبداله زاده سنگرودی                                                                                          
کارشناس آموزش پرستاری


شرح وظایف:
. برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده و دانشگاه
. ثبت دروس ،انجام پیش انتخاب
. کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه
. کنترل حذف و اضافه ها دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
. کنترل حذف تکدرس دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
. تنظیم و ارسال دعوتنامه اساتید
. کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و جبرانی و ثبت در فرمهای مربوطه
. انجام امور آموزشی مانند اعلام وضعیت تحصیلی, ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل, تعداد ترم مشروطی
. پیگیری انجام امور آموزشی مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل, اعلام اتمام سنوات ،مشروطی و ...
. تکمیل درخواستهای دانشجویان مهمان ، انتقالی ، تغییر رشته وامضاء و ارسال به اداره آموزش دانشکده
. تنظیم برنامه امتحانات ، برگزاری امتحانات پایان ترم ، تهیه صورتجلسه امتحانات و گزارش اجرای امتحانات
. اعلام اسامی دانشجویان مشروط, ممتاز و ارتقاء و افت معدل
. پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان ترم
.مطالعه آئین نامه های اجرائی واصله جهت داشتن اطلاعات و تسلط کافی به قوانین و مقررات آموزشی
امور کلاسها :
تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و عملی) قبل از شروع هر نیمسال.
هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید.
هماهنگی با نمایندگان کلاسها(دانشجویان) جهت انجام امور مربوط به کلاسها.
اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب (در بوردهای مربوطه و به مسئول سایت) برای دستورالعمل های ارسالی
از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاسها.
هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها.

جزئیات تماس__________________________________________________

تلفن مستقیم ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸
تلفن داخلی ۲۷۶
فکس  
پست الکترونیکی amoozeshpmbabol@gmail.com