فهرست

معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی  دانشکده پرستاری مامایی بابل

علی احمدی زاهد___________________________________________________

شرح وظایف معاون اداری ومالی دانشکده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزئیات تماس_____________________________________________________

تلفن مستقیم   
تلفن داخلی  
فکس  
پست الکترونیکی