فهرست

مسئول دفتر

مسئول دفتر رئیس دانشکده پرستاری مامایی بابل

موسی خیبری___________________________________________________

شرح وظایف مسئول دفتر رئیس دانشکده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزئیات تماس_____________________________________________________

تلفن مستقیم  ۰۹۱۱۱۱۹۲۱۶۹ - ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۹۷
شماره داخلی  
فکس  
پست الکترونیکی